08.03.2017

zpravy RP streda

zpravy text 080317.docx