01.11.2017

Zpravy krajani streda

zpravy text 011117.docx